Idioma: GalegoIdioma:
Logo RCA

Comezo

Os nosos servizos

Onde Estamos

Contacta con nos

 

Fiscal:

 • Imposto sobre Sociedades.
 • I.V.E.
 • Imposto sobre a Renda das personas físicas e sobre Patrimonio.
 • Imposto sobre Actividades Económicas.
 • Imposto sobre Transmisions Patrimoniais.
 • Estudo da situazón fiscal da sua Empresa.
 • Inspección ante a Axencia Tributaria.

Laboral:

 • Contratos de traballo e prórrogas. Altas, baixas e variacions no INEM.
 • Estudo da contratación, para a obtención de vantaxes e bonificacions na contratación de personal.
 • Altas, baixas e variacions na Seguridade Social.
 • Inspección de Traballo e Seguridade Social.
 • Confección de Recibos para el pago de cotizacións.

Contable:

 • Xestión Contable.
 • Informazón do estado da sua empresa actualizado.
 • Elaboración de Libros Mercantis obrigatorios.
 • Contas Anuais.
 • Asesoramento para a creación de Empresas.
 • Constitución ou modificación de Sociedades.
 • Redacción de Estatutos, actas e documentos relativos a modificacions e acordos societarios.
 • Disolución e Liquidazón de Sociedades.
 • Confección de Contratos Mercantís.

 

 

Copyright ou calquera outra instrucçóm de desenho de pertence a Eloi dos Freiría (Sotaque Galego 2011©)
Se ten problemas ou preguntas relacionadas con este Web, ponha-se em contacto com sotaquegalego@hotmail.com